1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  Nazwa: Paro Digital Sp. z o.o.
  Adres: ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań
  Kontakt: [email protected]
 2. CEL PRZETWARZANIA
  Udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronach prowadzonych przez Administratora.
 3. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
  Przesłanka RODO: art. 6 ust. 1 lit. f Uzasadniony interes: nawiązywanie kontaktu z potencjalnymi klientami oraz innymi osobami zainteresowanymi prowadzoną działalnością.
 4. ODBIORCY DANYCH (lub kategorie odbiorców)
  Podane dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z charakterem świadczonych Administratorowi usług. informacji można uzyskać pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1.
 5. OKRES PRZECHOWYWANIA (KRYTERIUM USTALENIA OKRESU)
  Podane dane będą przetwarzane (przechowywane) w mailowej skrzynce odbiorczej do momentu wyczerpania się jej pojemności lub do momentu przesłania żądania usunięcia przekazanych danych.
 6. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
  • dostępu do danych oraz uzyskania kopii danych
  • do żądania sprostowania danych
  • do żądania usunięcia danych osobowych oraz bycia zapomnianym
  • do żądania ograniczenia przetwarzania
  • do przenoszenia danych
  • do sprzeciwu wobec przetwarzania
  • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
  • do złożenia skargi od organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 7. TRANSFER DO PAŃSTW SPOZA EOG I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
  Podane dane nie będą przekazywane do Państw spoza EOG ani organizacji międzynarodowych.
 8. INFORMACJA, CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST WYMOGIEM USTAWOWYM LUB UMOWNYM LUB WARUNKIEM ZAWARCIA UMOWY ORAZ CZY OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, JEST ZOBOWIĄZANA DO ICH PODANIA I JAKIE SĄ EWENTUALNE KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH
  Podanie danych jest niezbędne do odniesienia się do wiadomości przesłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego. Brak podania wymaganych danych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi.
 9. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
  Podane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą profilowane.

Chyba wiesz co chcemy Ci
przekazać? Możesz
rozwijać się 10x szybciej
oraz 10X mądrzej

Szybka Wiadomość

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Checkboxes